ข่าวประชาสัมพันธ์

...

ชื่นชมยินดี “ รศ.ดร.กภ. พรรณี ปึงสุวรรณ ”

????????????ชื่นชมยินดี

“ รศ.ดร.กภ. พรรณี ปึงสุวรรณ ”

ในโอกาสที่เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ

ศิษย์เก่าดีเด่นประจำคณะและวิทยาลัย

ประจำปี 2566 ในวันนี้ครับ