ข่าวประชาสัมพันธ์

...

ขอแสดงความยินดีกับ นางเอมอร ทุยบึงฉิม

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ

นางเอมอร ทุยบึงฉิม

หัวหน้างานบริหารและธุรการ

ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็น

"กรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น" ประเภทสนับสนุน

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

แทนตำแหน่งที่ว่าง ฉบับที่ 4/2567 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2567