ข่าวประชาสัมพันธ์

...

ขอแสดงความยินดีกับ

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ

รองศาสตราจารย์ศิริพร ปรุงวิทยา และ Mrs.Anousone Phimphila

ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ วารสารชื่อ In Vivo

ชื่อเรื่อง Serum CCDC25 Levels as a Potential Marker for Metabolic Syndrome