ข่าวกิจกรรม

...

โครงการ “ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมการฝึกงานคลินิกทางกายภาพบำบัด 3 (CP3) ปีการศึกษา 2566”

    สาขาวิชากายภาพบำบัด ร่วมกับงานวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดโครงการ “ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมการฝึกงานคลินิกทางกายภาพบำบัด 3 (CP3) ปีการศึกษา 2566” ในวันที่ 24 มีนาคม 2567 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และเป็นการส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ในด้านทักษะชีวิตและการทำงาน (Life and Career Skills) สำหรับนักศึกษาสามขาวิชากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 3 ก่อนการออกฝึกประสบการณ์คลินิกทางกายภาพบำบัดในโรงพยาบาล จำนวน 25 โรงพยาบาล ในเขตภาคอิสานและพื้นที่ใกล้เคียง ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 - 31 พฤษภาคม 2567

ในอากาสนี้ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับเกียรติจากวิทยากร คุณธัญกมล วงษ์ศิริ หัวหน้าแผนกบริการลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น จัดกิจกรรมในหัวข้อ “ดูแล ฉับไว ด้วยหัวใจบริการ” และ กภ.รุ่งทิพย์ เฉลิมแสน นักกายภาพประจำบำบัดสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มข. ร่วมกับคณาจารย์สาขาวิชากายภาพบำบัด จัดกิจกรรมในหัวข้อ “ทบทวนหลักการและวิธีการใช้งานเครื่องมือทางกายภาพบำบัด”

ผู้ประสานงานโครงการ: ผศ.ดร.วนิดา ดรปัญหา อ.ดร.ฉัตรชัย พิมพศักดิ์ คุณอริสรา อุดจันทร์ และ คุณตะวัน พลทองมาก

ข่าว : ผศ.ดร.วนิดา ดรปัญหา

ขอขอบคุณภาพจากนายธนวัฒน์ ศรีทะบาล (นศ.PT3) และ ผศ.ดร.วนิดา ดรปัญหา

#AMSKKU #AMS #KKU #AssociatedMedicalSciences #คณะเทคนิคการแพทย์ #มหาวิทยาลัยขอนแก่น