ข่าวกิจกรรม

...

ฝ่ายวิจัย ร่วมกับสาขาวิชากายภาพบำบัด ได้จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม 42 ปี คณะเทคนิคการแพทย์ ฝ่ายวิจัย ร่วมกับสาขาวิชากายภาพบำบัด ได้จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย AMS First Stage for Research and Innovation 2024 ของนักศึกษาสาขาวิชากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 4 โดยจัดมีการนำเสนอทั้งในรูปการนำเสนอภาคบรรยาย (Oral presentation) และการนำเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) โดยมี รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ กล่าวเปิดการประชุม ผศ.ดร.ทิวาพร ทวีวรรณกิจ ประธานโครงการ กล่าวรายงาน

ซึ่งการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

การนำเสนอภาคบรรยาย ได้แก่

1. ผศ.ดร.สาวิตรี วันเพ็ญ

2. ผศ.ดร.พลลพัฏฐ์ ยงฤทธิปกรณ์

3. กภ.มนตรี ยาสุด

การนำเสนอภาคโปสเตอร์ ได้แก่

1. ผศ.ดร.ยอดชาย บุญประกอบ

2. ผศ.ดร.รวยริน ชนาวิรัตน์

3. กภ.กฤษฎา พันธ์เดช

อีกทั้งยังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ Research sharing: Outstanding presenters from 3 Minutes Thesis Competition: (3MTC) 2024 จาก Mr. Lee David Johnson (Human Movement Sciences Program) นักศึกษาระดับปริญญาเอก และ Ms. Gresilia Tambing (Master of Science Program in Physical Therapy) นักศึกษาระดับปริญญาโท ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันนำเสนอวิทยานิพนธ์ภายใน 3 นาที ให้แก่นักศึกษารุ่นน้องอีกด้วย

ข่าว : จีรณัชชา

ภาพ : จีรณัชชา/หริภัทร

#AMSKKU #AMS #KKU #AssociatedMedicalSciences #คณะเทคนิคการแพทย์ #มหาวิทยาลัยขอนแก่น