ข่าวกิจกรรม

...

โครงการสัมมนาวิชาชีพ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2567

     คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการสัมมนาวิชาชีพ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 23 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมพิสิฏฐ์-เนตรเฉลียว สัณพิทักษ์ โดยมี รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดี คณะเทคนิคการแพทย์ กล่าวเปิดโครงการ และมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากโครงการ The first stage for research and innovation 2024

ภายในกิจกรรมได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้มาบรรยายในช่วง AMS talk กับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ซึ่งประกอบด้วย

1. ทนพญ.จันทร์เพ็ญ ศรีพรรณ์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลรัฐ

2. ทนพญ.สินีนาฎ สุขเกษม นักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อน

3. ทนพญ.แพรววลี วินทะไชย นักให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์

4. อ.ดร.อาภาศิริ ศรีเศรษฐการ นักเทคนิคการแพทย์ในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาจารย์/นักวิจัย

5. ทนพญ.พีรญา ชัยชาญ Specialist

อีกทั้งยังมีการบรรยายการสอบใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์มาตรฐานสากล โดย Mrs. Narissara Bozzo Reyes, MLS(ASCPi) from Puerto Rico

ข่าว : จีรณัชชา

ภาพ : หริภัทร

#AMSKKU #AMS #KKU #AssociatedMedicalSciences #คณะเทคนิคการแพทย์ #มหาวิทยาลัยขอนแก่น