ข่าวกิจกรรม

...

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สมาคมนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อนไทย

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สมาคมนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อนไทย กับ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 27 เมษายน 2567 เวลา 11.00 – 13.00 น. คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.พรสุดา มาระมิ่ง และ อ.ดร.ทรงพล ห้าวหาญ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเฉพาะเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องรายละเอียดการเงินและบริการ ระหว่าง คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ สมาคมนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อนไทย นำโดย ศ.นพ.ธีระพร วุฒยวนิช นายกสมาคมนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อนไทย และนายแพทย์อมรินทร์ นาควิเชียร กรรมการสมาคมนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อนไทย ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ

โดยวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (วิชาเฉพาะเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์) การวิจัยการบริการวิชาการ การพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ และการเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรทั้งสองหน่วยงานในการผลิตบัณฑิต การวิจัย และบริการวิชาการ

ข่าว : จีรณัชชา

ภาพ : จีระนันท์

#AMSKKU #AMS #KKU #AssociatedMedicalSciences #คณะเทคนิคการแพทย์ #มหาวิทยาลัยขอนแก่น