ข่าวกิจกรรม

...

กภ.เยาวราภรณ์ ยืนยงค์ นักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษ และ กภ.กุลธิดา โมรา นักกายภาพบำบัดชำนาญการ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

      เมื่อวันที่ 3 พค. 67 กภ.เยาวราภรณ์ ยืนยงค์ นักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษ และ กภ.กุลธิดา โมรา นักกายภาพบำบัดชำนาญการ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ได้เข้าหารือกับคณบดีและคณาจารย์กายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อหารือแนวทางการจัดทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพสำหรับนักกายภาพบำบัด โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน IMC และผู้สูงอายุ ในการนี้ ผศ.สุภาภรณ์ ผดุงกิจ ในฐานะรองคณบดีฝ่ายการศึกษา และคณะ จะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปวางแผนจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมความก้าวหน้าของนักกายภาพบำบัด และประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบต่อไป

ข่าว : อ.ดร.อาภัสนันท์ วิยะนัด

ภาพ : จีรณัชชา

#AMSKKU #AMS #KKU #AssociatedMedicalSciences #คณะเทคนิคการแพทย์ #มหาวิทยาลัยขอนแก่น