ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา

...

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2567

[ประชาสัมพันธ์]

???????? ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2567 สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันอังคารที่ 4 มิ.ย. – วันศุกร์ 26 ก.ค. 2567 เวลา 16.30 น.(UTC+7)(ปิดระบบ)

????>>> https://scholarship.kku.ac.th

ขั้นตอนการขอรับสมัครทุน https://kku.world/g9446

รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา(ทุนการศึกษาประเภท ก)

ทุนต่อเนื่อง จนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2567

✅ รายละเอียดการสมัคร https://kku.world/wnqfs

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา ประเภท ข มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2567

✅ รายละเอียดการสมัคร https://kku.world/21xpf

เอกสารรับรองรายได้ผู้ปกครอง (บิดา มารดาหรือผู้อุปการะ) พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้รับรอง

✅ รายละเอียด https://kku.world/05twu

ใบเสนอความคิดเห็นอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา/อาจารย์ฝ่ายพัฒนานักศึกษาของคณะ/หัวหน้าหน่วยพัฒนานักศึกษาคณะที่นักศึกษาสังกัด (ถ้ามี)

✅ รายละเอียด https://kku.world/8pau6