ข่าวกิจกรรม

...

นักศึกษาปริญญาโท คณะเทคนิคการแพทย์ มข. ได้รับรางวัลจากงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICBBB 2024

     เมื่อวันที่ 12-15 มกราคม 2567 ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น คณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมวิชาการนานาชาติ 2024 14th International Conference on Bioscience, Biochemistry and Bioinformatics (ICBBB 2024) โดยมีผลงานประเภท Oral presentation จำนวน 2 เรื่อง และผลงานประเภท Poster presentation จำนวน 2 เรื่อง

และขอแสดงความยินดีกับ นางสาวซูรีซา อาลี นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับรางวัล The Best Poster Presentation จากการนำเสนอผลงานเรื่อง "Antibacterial Activity of Selected Plant Extract against Citrobacter freundii and Pseudomonas aeruginosa" โดยมี รศ.ดร.ราตรี ทวิชากรตระกูล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ข่าว : จีรณัชชา

ขอขอบคุณภาพจาก ผศ.ดร.อัฐวุฒิ ไชยบุญเรือง

#ICBBB2024 #AMSKKU #AMS #KKU #คณะเทคนิคการแพทย์ #มหาวิทยาลัยขอนแก่น