ข่าวกิจกรรม

...

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ ร่วมกับ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด

     เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ ร่วมกับ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาทักษะการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธีระพงษ์ พวงมะลิ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Increasing the Visibility of Scientific Research Through Graphic Design” ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 2 คณะเทคนิคการแพทย์

ข่าว : จีรณัชชา

ภาพ : หริภัทร

#AMSKKU #AMS #KKU #AssociatedMedicalSciences #คณะเทคนิคการแพทย์ #มหาวิทยาลัยขอนแก่น