ข่าวกิจกรรม

...

กายภาพบำบัดทางการกีฬาในนักกีฬาแบดมินตัน

???? กายภาพบำบัดทางการกีฬาในนักกีฬาแบดมินตัน ????

ในระหว่าง 4-7 มีนาคม ที่ผ่านมา สาขาวิชากายภาพบำบัด โดย ผศ.ดร.คุรุศาสตร์ คนหาญ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ) และอาจารย์ประจำสาขาวิชากายภาพบำบัด ได้ร่วมกับคณาจารย์ นักกายภาพบำบัด และนักศึกษากายภาพบำบัด เข้าให้บริการการตรวจประเมิน ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู การบาดเจ็บทางการกีฬาด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัดต่างๆ เช่น ความเย็น ความร้อนตื้น ความร้อนลึก การติดเทปกีฬา การออกกำลังกายเพื่อการรักษา การกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าทางกายภาพบำบัด และวิธีทางกายภาพบำบัดต่างๆ ตามความการวินิจฉัยภายใต้การควบคุมดูแลโดยคณาจารย์และนักกายภาพบำบัด ได้แก่ รศ.ดร.กภ.อรวรรณ บุราณรักษ์ รศ.ดร.กภ.อุไรวรรณ ชัชวาลย์ ผศ.ดร.กภ.ทกมล หรรษาวงศ์ อ.ดร.กภ.อธิพงศ์ พิมพ์ดี อ.ดร.กภ.วีระพงษ์ สุจริต กภ.ธัญวรัตน์ ลุนสาร กภ.กัญญาณัฐ อุทธา พร้อมทั้งนักศึกษาปริญญาเอก คุณ Lee David Johnson ในการให้การฝึกประสบการณ์ทางคลินิกเพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านกายภาพบำบัดทางการกีฬาแก่นักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 3 จำนวน 64 คน ณ สนามกีฬาแบดมินตัน (PS Badminton) จ.ขอนแก่น ในการนี้ได้ให้บริการดูแลนักกีฬาบาดเจ็บกว่า 50 คน ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อเข่า สะโพก ขา ไหล่ หลัง และข้อเท้า รวมถึงยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในการฝึกซ้อมและดูแลนักกีฬาร่วมกับหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมถึงนักกีฬาระดับชาติและนานาชาติ ภายใต้การให้ความอนุเคราะห์และการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคุณอนุรักษ์ ตะถา ประธานสโมสรแบดมินตัน Northeast Academy พร้อมทั้งผู้ฝึกสอน นักวิทยาศาสตร์การกีฬา และนักกีฬาประจำสโมสรฯ นอกจากนี้ยังได้รับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การปรับโครงสร้างร่างกายนักกีฬาให้เหมาะสมและพร้อมสำหรับการฝึกซ้อมและแข่งขัน โดยคุณอนุรักษ์ ตะถา อาจารย์ผู้ฝึกสอนระดับ A ซึ่งได้รับการยอมรับจากทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศอย่างกว้างขวาง ซึ่งทำให้เกิดความประทับใจต่อทุกๆคนที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

กิจกรรมเหล่านี้คาดว่าจะนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ และสถาบันฝึกสอนแบดมินตันที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการดูแลนักกีฬา การพัฒนาสมรรถภาพนักกีฬาอย่างเป็นบูรณาการ เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ทางคลินิกของนักศึกษากายภาพบำบัด รวมถึงความร่วมมือด้านอื่นๆ ต่อไปอีกมาก

ในการนี้สาขาวิชากายภาพบำบัด ใคร่ขอแสดงความขอบคุณสโมสรแบดมินตัน Northeast Academy และผู้จัดการสนามกีฬาแบดมินตัน (PS Badminton) ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน มา ณ ที่นี้ เป็นอย่างสูง

ข่าว : ผศ.ดร.คุรุศาสตร์ คนหาญ หัวหน้าโครงการ

ขอขอบคุณภาพจากสโมสรแบดมินตัน Northeast Academy

#AMSKKU #AMS #KKU #AssociatedMedicalSciences #คณะเทคนิคการแพทย์ #มหาวิทยาลัยขอนแก่น