ข่าวกิจกรรม

...

โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน

     คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพให้กับประชาชนในชุมชน นำโดย ผศ.ดร.อมรรัตน์ จำเนียรทรง รองคณบดีฝ่ายบริหาร และประธานโครงการฯ พร้อมด้วย นางจันทร์หอม คำภู ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ และทีมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ชุมชน ในวันที่ 11 มีนาคม 2567 ณ ตำบลบ้านโต้น และตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพในชุมชน ช่วยให้ชุมชนสามารถรับมือกับปัญหาสุขภาพ และเสริมสร้างทักษะที่สำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนในระยะยาวต่อไป อีกทั้งยังเสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนอีกด้วย โดยหนึ่งในค่านิยมองค์กรของคณะเทคนิคการแพทย์ คือ S = Social devotion การอุทิศตนเพื่อพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นพฤติกรรมพึงประสงค์ของบุคลากร โดยภายในโครงการมีกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคนิคการแพทย์ เรื่อง "เทคนิคการใช้เครื่องตรวจน้ำตาลแบบพกพาที่ถูกต้อง" การให้ความรู้ทางด้านกายภาพบำบัด เรื่อง "ข้อดีมีสุข" และการอบรมเชิงปฏิบัติการการกู้ชีวิตขั้นพื้นฐาน (BASIC LIFE SUPPORT) และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) โดย หน่วยกู้ชีพ (CPR Unit) จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ นอกจากจะมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแล้วยังมีกิจกรรมนันทนาการ “ยิ้มสร้างสุข” เพื่อสร้างรอยยิ้มและความสุขของชุมชนกับบุคลากร่วมกัน

ข่าว : จีรณัชชา

ภาพ : จีรณัชชา/หริภัทร

และขอขอบคุณภาพจากคณะกรรมการโครงการฯ

#AMSKKU #AMS #KKU #AssociatedMedicalSciences #คณะเทคนิคการแพทย์ #มหาวิทยาลัยขอนแก่น